Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu"

"Credinţa noastră este viaţa noastră" (Iuliu Cardinal Hossu)

Pastorala Eminenţei Sale Cardinal Iuliu Hossu la inaugurarea liceului

Iuliu,
din mila lui Dumnezeu şi graţia Sfântului Scaun Apostolic al Romei, Episcop român unit de Cluj-Gherla, Asistent al tronului Pontifical, Administrator Apostolic de Oradea Mare,
Veneratului Cler şi Iubitului popor credincios
Dar şi pace de la Dumnezeu Tatăl Nostru şi de la Domnul Nostru Isus Hristos
Veneraţi Fraţi şi Preaiubiţi Fii,Cu sufletul plin de aleasă mângâiere, vin a vă vesti că, cu ajutorul Preamilostivului Dumnezeu, împlinind gândul scump care ne-a stăpânit necontenit şi care a fost a obştei bisericii noastre întregi, am înfiinţat aici în Clujul eliberat, oraşul Reşedinţei noastre, Liceul Teoretic de băieţi român unit „Inochentie Micu Klein”, cu 8 clase, care prin Decizia 271.333 – 1945, a  primit aprobarea Onoratului Minister al Educaţiei Naţionale.

Astfel s-a aşezat o vatră de foc sacru şi s-a deschis un nou izvor de lumină sfântă. Preamărim pe Dumnezeu şi suntem recunoscători celor ce cu luminată înţelegere au îmbrăţişat gândul nostru şi ne-au ajutat puternic pentru a-l putea întruchipa.

Ni s-a deschis cale nouă pentru a ne pune în lucrare dragostea faţă de tineretul nostru scump, şi pe această cale, şi de a ne închina toate puterile sufletului nostru întru luminarea şi educarea lui. Grija noastră va fi să primească aici educaţie integrală, întemeiată pe suflet de iubire. Pe sufletul de iubire al Aceluia care din iubire şi-a jertifit viaţa Sa pentru viaţa şi mântuirea lumii. Pentru prietenii săi, cum aşa de mişcător a grăit. Pentru poporul care zăcea întru întuneric şi în umbra morţii.

Tinerele generaţii, care îşi vor îndrepta paşii spre acest liceu, vor primi împărtăşania focului sacru al iubirii lui Dumnezeu, trăită în iubirea de oameni. Vor primi lumina lină a dumnezeieştii măriri şi formarea armonioasă a omului întreg, în suflet şi trup. Ne vom năzui să formăm caractere pe înţelesul tuturor, oameni de omenie, oameni luminaţi, oameni buni, oameni iubitori de Dumnezeu şi de oameni.

Ceea ce a răsturnat lumea în cea mai mare nenorocire a fost sufletul urii. Îngroziţi am văzut, decenii de-a rândul, îndrumându-se, în multe părţi ale lumii, educaţia tineretului pe calea urii, a intoleranţei şi a şovinismului sălbatec şi exclusivist. I-au format suflete mici şi inimi înăcrite, lipsite de respectul demnităţii omului şi de iubirea aproapelui. Au fost îndrumaţi pe calea de a stăpâni lumea şi şi-au pierdut sufletul. Sufletul de iubire.

Aici vom semăna sămânţă de lumină din toate ştiinţele şi în toate ştiinţele. Vom face o sămănătură de lumină armonizată în sufletul de iubire atotcreatoare, din care să răsară omul întreg, omul cuminte, bun, aşezat în adevăr şi dreptate, omul plin de iubire faţă de toţi.

Generaţie nouă şi sănătoasă dorim să ridicăm şi mai puternică, chemată să înalţe lume nouă, mai bună, mai fericită, mai plină de iubire.

În lumina prăbuşirii celei mari, care îngrozeşte lumea întreagă, care a înghiţit în moarte zecile de milioane de tineri scumpi, din toate neamurile, vom înduma paşii frumoşi ai tineretului pe calea de viaţă dătătoare a iubirii, pe calea adevărului şi a vieţii.

Acesta-i gândul care ne stăpâneşte în acest ceas de luminată bucurie, când se deschid porţile noului liceu, aceasta-i hotărârea cu care plecăm pe calea binecuvântată a semănătorilor de lumină peste veacuri, împlinind o dumnezeiască misiune.

Numele marelui episcop Inochentie Micu Klein, care împodobeşte acest liceu, ne va îndemna pe toţi să slujim cu credinţă poporul scump din care am răsărit, cum l-a slujit el, cu lupta bună şi dreaptă pe care a dus-o până la exil, în scopul de a ridica poporul iobăgit din Ardeal la o treaptă mai omenească. Fie acest liceu, înfiinţat în slujba poporului iubit, un monument viu, înălţat marelui democrat Inochentie Micu Klein, martir al iubirii sale faţă de poporul robit, pentru a cărui ridicare spre lumină şi îndrumare spre viaţă, a trăit şi a murit. Rostirea numelui lui, de atâtea ori, prin acest liceu, va fi o chemare stăruitoare a tuturor pe calea democraţiei genuine, a slujirii poporului pe calea iubirii jertfitoare de sine.

Să îmbrăţişăm deci, cu toată dragostea, aşezământul scump de lumină care a luat fiinţă, comoara sufletului nostru şi bucuria inimii noastre şi mângâierea curată a voastră a tuturor. Darul Domnului să-l întărească. Înţelegerea şi iubirea jertfitoare a tuturor să-l crească mare, spre mărirea lui Dumnezeu şi înălţarea neamului, prin generaţiile luminate care vor ieşi de aici, cu suflet mare şi inimă iubitoare.

Mărire Preabunului Dumnezeu şi recunoştinţă bărbaţilor luminaţi care ne-au ajutat puternic şi tuturor care ne vor ajuta în viitor.

Darul Domnului cu voi.
Dragostea mea cu voi toţi întru Hristos Isus.

 Dat în Cluj la Reşedinţa noastră episcopală, la 29 octombrie anul Domnului 1945, al episcopatului nostru al XXVIII – lea.

 Nr. 5260 – 1946

ss Episcop Iuliu

Misiunea şcolii

Misiunea şcolii noastre este să asigurăm o educație modernă și complexă în vederea dezvoltării personale și culturale a elevilor, modelându-le conștiința și formându-le competențele şi aptitudinile necesare secolului XXI, pentru integrarea într-o societate mereu în schimbare.

Viziunea şcolii

Promovând diversitatea, într-o lume a globalizării şi a interferenţelor culturale, ne concentrăm eforturile ca elevii noștri să dobândească o educație de calitate prin formarea de competenţe-cheie, aptitudini și valori spirituale necesare inserţiei sociale și învăţării pe tot parcursul vieţii.

Valori promovate

Discernământul
Curajul
Judecata înțeleaptă
Integritatea
Perseverența
Respectul
Autodisciplina